Generelle etiske retningslinjer

Version 09.05.2022

Generelt:
Pretec Danmarks vigtigste opgave er at drive en økonomisk sund og bæredygtig virksomhed. Pretec tager ansvar for alle område, der påvirkes af vores virksomheds aktiviteter, herunder miljøet, lokalsamfundet, vores medarbejdere og vores samarbejdspartnere. For at sikre dette, har vi udarbejdet følgende grundregler for vores adfærd:

 • Vi skal drive vores virksomhed etisk og med høj integritet.
 • Vi skal overholde gældende love og regler i de lande, hvor vores virksomhed har aktiviteter.
 • Vi skal være åben for dialog med de interessenter som påvirkes af vores virksomheds aktiviteter. Vi skal svare på spørgsmål fra udefrakommende, og kommunikere effektivt og inden for en rimelig frist med berørte parter.
 • Vi skal respekterer FNs verdenserklæring om menneskerettigheder, og anerkende vores ansvar over for vores medarbejdere og de samfund hvor vi opererer.

Indenfor de områder hvor vi har indflydelse, skal vi bestræbe os på at sikre at vores leverandører, underleverandører, agenter og andre samarbejdspartnere overholder principperne i nærværende etiske retningslinjer.

Forholdet til vores medarbejdere:
Det at fastholde et stærkt og varigt forhold til vores medarbejdere, bygget på gensidig respekt og tillid, er meget vigtig for Pretec. De arbejdsvilkår som tilbydes vores medarbejderes skal opholde minimumskravene i national lovgivning og relevante ILO-konventioner.

 • Vi tilbyder et sundt og sikkert arbejdsmiljø, og vil altid have fokus på forbedringsmuligheder.
 • Vi gir alle lige muligheder, uanset race, køn, hudfarve, nationalitet, religion, politisk ståsted, etnisk tilhørsforhold eller andre særslige kendetegn.
 • Vi har nultolerance for diskriminering og chikane.
 • Vi giver alle medarbejdere og interessenter mulighed for at rapportere misforhold og begrundet mistanke om svig, således at relevante undersøgelser og handlinger kan iværksættes. Dette skal gøres med omsorg for at den som sige fra ikke bliver udsat for repressalier.
 • Vi anerkender de ansattes ret til at organisere sig i fagforeninger
 • Vi ansætter ingen personer under 15 år, og forholder os til regelsættet i de lander vi har vores virksomhed, i de tilfælde at aldersgrænsen er højere.
 • Vi acceptere ikke tvangsarbejde, slavearbejde eller andre type ufrivilligt arbejde på vores arbejdspladser.
 • Vi acceptere ikke tiltag som begrænse de ansattes bevægelses frihed.

Markedsadfærd:
Korruption, bestikkelse og illoyale konkurrencebegrænsende tiltag er konkurrenceforvridende og hindre økonomisk, social og demokratisk udvikling. Pretec acceptere ikke denne adfærd.

 • Vi skal ikke bryde relevant konkurrence lovgivning
 • Vi skal ikke, direkte eller indirekte, tilbyde eller give utilbørlig betaling eller anden godtgørelse til personer eller organisationer i den hensigt at få vedkommende til at handle i strid med gældende lovgivning. Dette gælder hvis hensigten er at få, beholde eller styre ordre, eller for at få andre utilbørlige fordele inderfor rammen af Pretec virksomhed
 • Vi skal ikke, direkte eller indirekte, kræve eller acceptere nogen form for utilbørlig betaling eller anden godtgørelse som gives i den hensigt at få os til at handle i strid med vores foreskrevne retningslinjer.
 • Vi redegør korrekt og i henhold til gældende regnskabslovgivning og god forretningsskik for alle finansielle transaktioner.
 • Vi har kontrolfunktioner i vores IT-system som varetager nødvendig datasikkerhed for vores kunder.

Miljø:
Vi er overbevist om at vores produkter og vores virksomhed kan bidrage til en bæredygtig udvikling, og ønsker at have en aktiv rolle indenfor miljø.

 • Vi har organisationsstrukturer, ledelsessystemer, rutiner og oplæringsplaner som har som minimumskrav at relevante love, forskrifter og normer følges.
 • Vi har målsætning om at styre pretec miljøarbejde i henhold til Iso 14001, og integrere standardens arbejdsmetoder i alle processer og forretningsplaner.
 • For at opnå løbende forbedringer ønsker vi at involvere vores arbejdskraft, inklusiv underleverandører, forretningsforbindelse og andre berørte parter i vores miljøarbejde.
 • Vores ambition er stadig at reducere vores produkter og tjenesters påvirkning på miljøet. Dette gælde i hele produkternes livscyklus.
Generel Ethical Guidelines - Pretec Group