A-Liste, type DUW

1 2  
PRDUW15/800 A-LISTE TYPE DUW, DÆKLAG 15mm
L 800mm
70/4.410
PRDUW20/800 A-LISTE TYPE DUW, DÆKLAG 20mm
L 800mm
60/3.780
PRDUW25/800 A-LISTE TYPE DUW, DÆKLAG 25mm
L 800mm
50/2.800
PRDUW30/800 A-LISTE TYPE DUW, DÆKLAG 30mm
L 800mm
40/2.520
PRDUW35/800 A-LISTE TYPE DUW, DÆKLAG 35mm
L 800mm
30/2.100
PRDUW40/800 A-LISTE TYPE DUW, DÆKLAG 40mm
L 800mm
30/1.890
PRDUW50/800 A-LISTE TYPE DUW, DÆKLAG 50mm
L 800mm
20/1.540